УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 5 КЛАСУ

Підручник «Українська мова» для 5 класу  закладів загальної середньої освіти. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. Вид. 2-ге, доопр. 2018.
Читати підручник на сайті видавництва.
Тестові завдання онлайн до підручника на сайті видавництва.
В основу концепції підручника покладено формування мовної особистості учня в контексті розвитку навичок XXI століття. Як відомо, успішною в інформаційному суспільстві може стати людина, спроможна сприймати інформацію не механічно, а особистісно, самостійно інтерпретуючи й оцінюючи її залежно від власної картини світу, рівня культурного розвитку. Завданням підручника є розвиток особистості учня, формування в нього комунікативної компетентності, мовленнєвої культури, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.