Підручники

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 11 КЛАСУ

Підручник «Українська мова» для 11 класу закладів загальної середньої освіти. – Харків: Видавництво «Ранок», 2019.  
Про підручник на сайті видавництва «Ранок».
Читати підручник онлайн.
За підручником учні здобуватимуть мовні знання, набуватимуть мовленнєвих умінь і навичок – у класі й поза ним, разом з однокласниками і самостійно. Вони вивчатимуть, як сказати й написати правильно, тобто будуть засвоювати норми української літературної мови. Будуть замислюватися, як передати думки й почуття точніше, тож безперервно збагачуватимуть словниковий запас, запам’ятовуватимуть влучні вирази, цікаві прислів’я й афоризми. Дізнаватимуться, як точніше й доцільніше висловитись у певній ситуації спілкування, отже, набуватимуть умінь використовувати синонімію.
Перевірити рівень своїх знань кожен учень зможе, виконавши тестові завдання онлайн, – для цього в підручнику використано технологію QR-кодів. Виконуючи вправи в класі та домашні завдання, одинадцятикласники зможуть застосувати цю ж технологію, щоб скористатися словниками онлайн.

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 10 КЛАСУ

Підручник «Українська мова» для 10 класу закладів загальної середньої освіти. – Харків: Видавництво «Ранок», 2018.  
Про підручник на сайті видавництва «Ранок».
Презентація підручника на сайті видавництва.
Головна мета підручника – сформувати в учнів компетентності, які сприятимуть їх  успішності в подальшому житті. Здобуті мовні знання й сформовані мовленнєві вміння мають забезпечити здатність ефективно взаємодіяти і з окремими людьми, і з суспільством у цілому, створити міцну основу для безперервного розвитку, самоосвіти та самовдосконалення. Підручник має сприяти розвитку критичного й креативного мислення десятикласників, допомагати розвивати їхні таланти й реалізувати здібності.
Десятикласники мають опанувати норми української літературної мови, культуру мовлення, набути риторичної вправності, що забезпечить не тільки грамотне, а й майстерне володіння державною мовою.

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 9 КЛАСУ

Підручник «Українська мова» для 9 класу закладів загальної середньої освіти. – Харків: Видавництво «Ранок», 2017.  
Читати підручник онлайн.
Мови людина навчається впродовж усього життя. Чим досконаліше вона володіє мовою, тим виразніше, повніше, яскравіше постає перед іншими людьми як особистість, тим краще й повніше пізнає саму себе. Для ефективного мовленнєвого спілкування необхідно не лише оволодіти мовними й мовленнєвими знаннями та вміннями, а й сформувати необхідні компетентності.
Особливості підручника:
– можливість пройти онлайн-тестування за кожною вивченою темою, що допоможе підготуватися до майбутнього ЗНО;
– застосування найсучаснішої скрайб-технології для пояснення навчального матеріалу, що сприяє кращому розумінню та запам’ятовуванню.

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 8 КЛАСУ

Підручник «Українська мова» для 8 класу закладів загальної середньої освіти. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2016.  
Читати підручник  онлайн.
Презентація до підручника.
«Пізнай свій народ і себе в ньому», – учив філософ Григорій Сковорода. Щоб пізнати свій народ, потрібно добре знати його мову, адже саме в мові спосіб мислення, сприймання й розуміння народом світу виявляються найповніше. Саме мова народу зберігає спогади, пов’язує нас із сучасниками, творить наше майбутнє.
У підручнику реалізовано сучасні підходи до вивчення української мови як форми вияву національної та особистісної свідомості, засобу самопізнання й саморозвитку людини, закладено ідею національного самовизначення. Забезпечено розвиток критичного, асоціативного й творчого мислення учнів, формування мовних і мовленнєвих компетентностей особистості ХХІ століття. Уведено елементи медійної освіти, привернено увагу до змін у лексиці української мови. Розроблено гнучку систему рубрик, зручний апарат користування.

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 7 КЛАСУ

Підручник «Українська мова» для 7 класу закладів загальної середньої освіти. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2015. Вид. 2-ге, доопр. 2020.
Читати онлайн підручник.
Тестові завдання онлайн до підручника на сайті видавництва.
Українська мова – мова Української Держави, важливий чинник самобутності нашого народу. Мова формує наш розум і духовність. «Скільки поколінь до тебе плекали цю мову, скільки скарбу духовного вклали в рідне слово!» – писав поет Станіслав Тельнюк. Мова – не лише спосіб спілкування, це форма нашої культури.
На наших очах у житті людства відбуваються значні зміни. Об’єднане  мережею Інтернет суспільство  швидко змінює засоби  передавання інформації, а відтак і систему освіти. Необхідно вміти опрацьовувати інформацію:  добирати, систематизувати, відтворювати та створювати. Підручник допоможе сформувати вміння, необхідні для створення українського інформаційного середовища. В основу концепції підручника покладено формування мовної особистості учня в контексті розвитку навичок XXI століття відповідно до вимог Державного стандарту та чинних програм.

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 6 КЛАСУ

Підручник «Українська мова» для 6 класу закладів загальної середньої освіти. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014, 2020.
Читати про підручник на сайті видавництва.
Читати підручник в pdf.
В основу підручника покладено концепцію формування мовної особистості ХХІ століття. Дидактичний матеріал представляє явища, факти, ситуації дійсності, ціннісні орієнтири, сценарії поведінки учня, який належить до так званого Інтернет-покоління, що виростає й формується в цифровому середовищі. Завдання підручника мають на меті формування таких важливих компетенцій  ХХІ століття, як оволодіння навичками критичного мислення й ефективної комунікації. Формування актуальних нині  компетенцій співробітництва передбачено рубрикою «Учимося працювати разом (у парах і групах)». Формування інформаційної грамотності, компетентності в питаннях застосування інформаційних і комунікаційних технологій реалізується в рубриці «Здобуваємо інформацію за допомогою комп’ютера».
Робота зі Словничком назв почуттів сприятиме підвищенню ефективності спілкування та забезпечить сформованість належного рівня мовної й комунікативної культури міжособистісних стосунків. Збагачення активного словника назвами почуттів сприятиме  підвищенню емоційної компетентності, розвиткові емпатії, що врешті-решт забезпечить формування емоційного інтелекту.

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 5 КЛАСУ

Підручник «Українська мова» для 5 класу  закладів загальної середньої освіти. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. Вид. 2-ге, доопр. 2018.
Читати підручник на сайті видавництва.
Тестові завдання онлайн до підручника на сайті видавництва.
В основу концепції підручника покладено формування мовної особистості учня в контексті розвитку навичок XXI століття. Як відомо, успішною в інформаційному суспільстві може стати людина, спроможна сприймати інформацію не механічно, а особистісно, самостійно інтерпретуючи й оцінюючи її залежно від власної картини світу, рівня культурного розвитку. Завданням підручника є розвиток особистості учня, формування в нього комунікативної компетентності, мовленнєвої культури, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 10 КЛАСУ

У десятому класі вивчають практичну стилістику та культуру мовлення. Опановуючи  норми літературної мови, школярі навчаться правильно добирати, вимовляти й записувати слова, змінювати їх та сполучати між собою. Вони використовуватимуть синонімічні багатства мови,  уникатимуть невиправданих запозичень, із кількох мовних варіантів  вибираючи найточніший, найдоречніший та найвиразніший. Десятикласники осягатимуть культуру мовлення, що забезпечить не тільки  правильність, а й майстерність  використання мовних засобів.
У глибинах мови – зосередженість думки, сувора логіка, естетичний смак, високі духовні злети. Мовлення людини виявляє рівень її загальної культури, освіченості, внутрішньої інтелігентності.
Підручник спрямований на формування стійких компетенцій мовної особистості, розвиток творчих навичок.
Підручник видано в 2010 році

РІДНА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 9 КЛАСУ

Зважаючи на те, що для засвоєння курсу української мови 9 клас є підсумковим, підручник-переможець  Всеукраїнського конкурсу підручників має узагальнювальний характер, даючи можливість школярам навчитися застосовувати мовну теорію у практиці живого спілкування – у всіх видах мовленнєвої діяльності. Цьому сприяє потужне «Довідкове бюро», у якому зібрано узагальнювальні таблиці й пам’ятки, різноманітні словники (тлумачний, термінологічний, фразеологічний, словничок популярних іншомовних виразів, що традиційно вживаються мовою оригіналу), приклади тестових завдань, рубрика «Усне мовлення: тренінг спілкування».
Підручник перевидано в 2011 році

РІДНА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 8 КЛАСУ

Підручник-переможець  Всеукраїнського конкурсу підручників продовжує серію навчальних книжок нового покоління, що поєднуючи діяльнісно-комунікативний підхід, цілісне подання матеріалу, формування громадянської компетентності, глибоко продумане оформлення, втілюють у життя новий – особистісно орієнтований погляд на вивчення в школі державної мови.
Увесь поданий у підручнику навчальний матеріал об’єднує ідея історичної пам’яті українців. Чому? Тому що без розуміння свого минулого жоден народ не може рухатись уперед. Без знання своєї історії та поваги до неї народ не може побудувати гідне майбутнє.
Підручник перевидано в 2011 році