6 клас

УРОКИ РІДНОЇ МОВИ В 6 КЛАСІ: ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

О.Глазова, Ю.Кузнецов.
Уроки рідної мови в 6 класі: Орієнтовне календарно-тематичне планування, плани-конспекти уроків до підручника «Рідна мова» (6 клас): Посібник для вчителя. – К.: Освіта України, 2006. – 430 с. – (Серія «Завтра – на урок»).
ISBN 966-96535-5-Х
Текст посібника (початок)
Посібник містить детальні поурочні плани, складені з опорою на підручник «Рідна мова» О.П.Глазової та Ю.Б.Кузнецова, що посів перше місце у Всеукраїнському конкурсі підручників для 12-річної школи (Рішення колегії МОНУ, Протокол № 4/4-19 від 11 квітня 2006р.)
Проте користуватися посібником можна працюючи за будь-яким іншим підручником.
Кожен план-конспект видруковано в дві колонки. У першій детально окреслено хід уроку, другу вчитель зможе заповнювати на власний розсуд: уносячи необхідні корективи й доповнення з огляду на рівень підготовленості й умови роботи учнів кожного конкретного класу, дописати питання, завдання, дидактичні матеріали тощо. З одного боку, посібник передбачає вияв учителем творчості та розрахований на співавторство словесника з його авторами. З іншого боку, книжка цілком може використовуватись як друкована основа плану-конспекту уроку.

РІДНА МОВА. 6 КЛАС: ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Глазова О.П., Дика Н.М. Рідна мова. 6 клас: Плани-конспекти уроків. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 271 с.
ISBN 966-679-910-3
Текст посібника: І семестр
Текст посібника: ІІ семестр
Книжка містить детальні поурочні плани, головна цінність яких – у ретельно сформульованій меті кожного уроку і, відповідно, в належному структуруванні кожного з уроків. Мабуть, сьогодні це важливо, бо, захопившись упровадженням ІКТ, дехто про існування методики просто забув. Вона ж (тобто методика) в цьому посібнику класична, уроки охоплюють усі аспекти навчально-виховного процесу: засвоєння ЗУНів (знань, умінь та навичок, що аж ніяк не виключає компетентнісного підходу в навчанні), узагальнення та систематизацію вивченого, а також контроль і корекцію знань у процесі навчання. У кожному з планів показано хід навчальної роботи, зафіксовано кожен з етапів уроку, викладено зміст питань і завдань для організації пізнавальної діяльності шестикласників, перевірки й корекції здобутих ними знань, конкретизовано зміст домашніх завдань. Структура уроків, зміст і послідовність пропонованих методів і прийомів навчання відповідають рівневі пізнавальної активності та віковим особливостям дітей.

УКРАЇНСЬКА МОВА, 6 КЛАС. МАТЕРІАЛИ ДО УРОКІВ

Глазова О.П., Українська мова, 6 клас. Матеріали до уроків: Посібник для вчителя. – Харків: Ранок, 2000. – 176 с.
ISBN 966-624-162-6
Текст посібника
Посібник уміщує ретельно дібраний і належним чином систематизований дидактичний матеріал до кожної з виучуваних тем. Доречно такий матеріал скомбінувавши, можна змоделювати будь-який найсучасніший урок. Можливість вибору (матеріалу подано більше ніж достатньо) вивільнить учителеві час, створивши можливість для обміркованого вибору сучасних технологій, добору актуальних методів і цікавих прийомів навчання. Отже, мета книжки – забезпечити словесникові можливості для методичного маневру, позбавивши необхідності пошуків актуальних за змістом і пристойних за формою речень і текстів, тобто дидактичної «сировини».
Сподіваємося, що така «сировина» ще довго не застаріє: тексти й речення добиралися з метою формування в дітей національної свідомості, української ментальності, моральних переконань. До книжки ввійшли тексти, присвячені питанням вітчизняної історії та культури, проблемам етики, естетики, екології.
Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів.

НАВЧАЛЬНІ ПЕРЕКАЗИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: 5-9 КЛАСИ

Глазова О.П., Косян Т.В. Навчальні перекази з української мови: 5-9 класи. – Київ: Абрис, 2000. – 224 с.
Текст посібника (6 клас)
Переказ – традиційний для школи вид навчальної роботи Він найбільше відповідає сучасним вимогам, адже школярі вчаться сприймати текст (аудіювання або читання), відтворювати сприйняте (говоріння та письмо). Робота над переказом передбачає не лише репродукування сприйнятого, а й творчість, що виявляється в доборі кожним учнем адекватних змістові виражальних засобів мови.
Посібник містить тексти для переказів та систему необхідних підготовчих вправ і завдань (пояснення лексичного значення окремих слів, добір синонімів та антонімів, складання плану, завдання творчого характеру).
У книжці представлено різні стилі української мови. Тексти для переказів скомпоновано з художніх творів класиків вітчизняної та зарубіжної літератури й сучасних письменників, перлин фольклору, фрагментів наукових і публіцистичних статей. Кожен текст має виразні ознаки певного стилю. У текстах логічно поєднано різні типи мовлення.
Мікротексти змодельовані в повній відповідності до вимог до будови тексту: кожен має виразно окреслені зачин та кінцівку. Учні без утруднень визначать тему й головну думку тексту, а в процесі складання плану – підтеми. Зміст мікротекстів доступний і цікавий учням цього віку, вони мають виразний виховний потенціал.
Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів педагогічних ВНЗ

КОЛЬОРОВЕ СЛОВО: ЗВЕДЕНИЙ КОМПЛЕКТ З РЗМ

Глазова О.П. Кольорове слово: Зведений комплект з розвитку зв’язного мовлення. 6 клас. – Харків: Веста, 2005. – 112 с.
ISBN 966-08-0488-1
Комплект перевидано 2010 р. у видавництві «Ранок»
Зведений комплект з розвитку зв’язного мовлення складається з робочого зошита для учнів та посібника-додатка для вчителя. Зошит включає повний обсяг передбачених програмою теоретичних відомостей з лінгвістики тексту (інформацію про мовлення та види мовленнєвої діяльності, діалог і монолог, ситуацію спілкування, текст, тему, підтеми та головну думку тексту, будову тексту, мовні засоби зв’язку речень у тексті, «відоме» і «нове» в реченнях тексту, типи і стилі мовлення та ін.). Відповідно до вимог чинної програми, на основі текстологічних знань у шестикласників має бути сформовано текстотворчі вміння. Саме це і є метою зошита-посібника. Закріпити й удосконалити такі вміння учні так само зможуть, виконуючи подані в зошиті вправи й завдання.
Зрозуміло, що тексти поданих у робочому зошиті вправ переписувати не потрібно, досить підкреслити (позначити, виписати тощо) певне слово чи речення, продовжити текст, скласти й записати на відведених для цього рядках висловлювання за поданим у зошиті планом і т.ін.

КОЛЬОРОВЕ СЛОВО: ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ. 6 КЛАС

Глазова О.П. Кольорове слово: Посібник для вчителя. 6 клас. – Харків: Веста, 2004. – 45 с.
ISBN 966-080-075-4
Посібник перевидано 2010 р. у видавництві «Ранок»
Посібник для вчителя – частина навчально-методичного комплекту з розвитку зв’язного мовлення для 6 класу (друга частина – робочий зошит для учня).
У посібнику подано детальні методичні рекомендації щодо підготовки та проведення уроків розвитку зв’язного мовлення, а також тексти для усних і письмових переказів (докладних і вибіркових). Подано дидактичні матеріали та методичні рекомендації для роботи над творами-описами приміщення та природи за картиною, складання оповідання за жанровою картиною.
Посібник містить ситуативні вправи для формування й перевірки рівня сформованості вмінь усного діалогічного мовлення, тексти для контрольного аудіювання та читання мовчки із тестовими завданнями до них.
Надлишкова кількість поданого в посібнику дидактичного матеріалу дасть учителю можливість вибирати простіші чи складніші за змістом і структурою тексти для переказів та ситуативні вправи різного рівня складності.
Адресовано вчителям української мови.

РІДНЕ СЛОВО, 6 КЛАС: ПОСІБНИК ІЗ РЗМ ДЛЯ УЧНІВ

Глазова О.П. Косян Т.В. Рідне слово, 6 клас: Посібник з розвитку зв’язного мовлення для учнів. – Київ: Магістр-S, 1997. – 71 с.
ISBN 966-557-053-6
Текст посібника
У посібнику зібрано й систематизовано матеріал, який шестикласники вивчають на уроках розвитку зв’язного мовлення, подано теоретичні положення та вправи й завдання практичного характеру.
Цікаво, що книжка повністю відповідає вимогам чинної сьогодні програми. Посібник дає знання про текст, типи і стилі мовлення, готуючи до опанування такої хитрої штуки, як актуальний синтаксис (актуальне членування речення: «відоме» і «нове» в реченнях тексту). Книжка дає дітям чітке уявлення про спілкування, а ще навчає не лише монологічного, а й діалогічного мовлення. Автори книжки чи не вперше (див. дату видання) розробили ситуативні вправи – їх подано в рубриці «Спілкуймося правильно!» (тематика: «У театрі», «Подорож. На вокзалі», «Наша квартира. Наша кімната», «В універмазі. У магазині готового одягу»). Виконуючи такі вправи, шестикласники привчатимуться враховувати ситуацію спілкування, привчатимуться доречно вживати етикетні формули, вправлятимуться в доборі відповідної до умов і мети спілкування лексики. Рубрика містить вкрай необхідні дітям цього віку зразки діалогів.
Тексти для вправ дібрано з усної народної творчості, творів класиків української літератури і сучасних письменників. Система поданих у посібнику вправ готує шестикласників до самостійної роботи над твором розповідного характеру, твором-описом (природи та приміщення) і твором-роздумом. Посібник містить тексти для усних і письмових переказів.
Книжку адресовано шестикласникам Учителям вона суттєво допоможе в підготовці уроків розвитку зв’язного мовлення.

РІДНА МОВА: ВИДИ КОНТРОЛЮ

Глазова О., Царик О.
Рідна мова: Календарне планування: Види контролю для оцінювання знань і вмінь за 12-бальною системою: 6 клас. – К.: Ред..журн. «Дивослово», 2001. – 64 с.
ISBN 966-95975-3-6
Текст посібника
Посібник уміщує тести для контрольного аудіювання та читання мовчки, ситуативні вправи для створення діалогів, теми творів, тексти для переказів, тестові завдання і тексти диктантів для оцінювання знань та вмінь шестикласників. Одиниці контролю складено відповідно до критеріїв, поданих у додатку до навчальних програм.
Посібник призначено для вчителів та ще, можливо, для батьків, які цікавляться навчанням своїх синів і дочок.
Студентам педагогічних вузів посібник допоможе в підготовці до педпрактики в школі та до занять з методики викладання української мови.