Monthly Archives: Грудень 2020

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 11 КЛАСУ

Підручник «Українська мова» для 11 класу закладів загальної середньої освіти. – Харків: Видавництво «Ранок», 2019.  
Про підручник на сайті видавництва «Ранок».
Читати підручник онлайн.
За підручником учні здобуватимуть мовні знання, набуватимуть мовленнєвих умінь і навичок – у класі й поза ним, разом з однокласниками і самостійно. Вони вивчатимуть, як сказати й написати правильно, тобто будуть засвоювати норми української літературної мови. Будуть замислюватися, як передати думки й почуття точніше, тож безперервно збагачуватимуть словниковий запас, запам’ятовуватимуть влучні вирази, цікаві прислів’я й афоризми. Дізнаватимуться, як точніше й доцільніше висловитись у певній ситуації спілкування, отже, набуватимуть умінь використовувати синонімію.
Перевірити рівень своїх знань кожен учень зможе, виконавши тестові завдання онлайн, – для цього в підручнику використано технологію QR-кодів. Виконуючи вправи в класі та домашні завдання, одинадцятикласники зможуть застосувати цю ж технологію, щоб скористатися словниками онлайн.

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 10 КЛАСУ

Підручник «Українська мова» для 10 класу закладів загальної середньої освіти. – Харків: Видавництво «Ранок», 2018.  
Про підручник на сайті видавництва «Ранок».
Презентація підручника на сайті видавництва.
Головна мета підручника – сформувати в учнів компетентності, які сприятимуть їх  успішності в подальшому житті. Здобуті мовні знання й сформовані мовленнєві вміння мають забезпечити здатність ефективно взаємодіяти і з окремими людьми, і з суспільством у цілому, створити міцну основу для безперервного розвитку, самоосвіти та самовдосконалення. Підручник має сприяти розвитку критичного й креативного мислення десятикласників, допомагати розвивати їхні таланти й реалізувати здібності.
Десятикласники мають опанувати норми української літературної мови, культуру мовлення, набути риторичної вправності, що забезпечить не тільки грамотне, а й майстерне володіння державною мовою.

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 9 КЛАСУ

Підручник «Українська мова» для 9 класу закладів загальної середньої освіти. – Харків: Видавництво «Ранок», 2017.  
Читати підручник онлайн.
Мови людина навчається впродовж усього життя. Чим досконаліше вона володіє мовою, тим виразніше, повніше, яскравіше постає перед іншими людьми як особистість, тим краще й повніше пізнає саму себе. Для ефективного мовленнєвого спілкування необхідно не лише оволодіти мовними й мовленнєвими знаннями та вміннями, а й сформувати необхідні компетентності.
Особливості підручника:
– можливість пройти онлайн-тестування за кожною вивченою темою, що допоможе підготуватися до майбутнього ЗНО;
– застосування найсучаснішої скрайб-технології для пояснення навчального матеріалу, що сприяє кращому розумінню та запам’ятовуванню.

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 8 КЛАСУ

Підручник «Українська мова» для 8 класу закладів загальної середньої освіти. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2016.  
Читати підручник  онлайн.
Презентація до підручника.
«Пізнай свій народ і себе в ньому», – учив філософ Григорій Сковорода. Щоб пізнати свій народ, потрібно добре знати його мову, адже саме в мові спосіб мислення, сприймання й розуміння народом світу виявляються найповніше. Саме мова народу зберігає спогади, пов’язує нас із сучасниками, творить наше майбутнє.
У підручнику реалізовано сучасні підходи до вивчення української мови як форми вияву національної та особистісної свідомості, засобу самопізнання й саморозвитку людини, закладено ідею національного самовизначення. Забезпечено розвиток критичного, асоціативного й творчого мислення учнів, формування мовних і мовленнєвих компетентностей особистості ХХІ століття. Уведено елементи медійної освіти, привернено увагу до змін у лексиці української мови. Розроблено гнучку систему рубрик, зручний апарат користування.

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 7 КЛАСУ

Підручник «Українська мова» для 7 класу закладів загальної середньої освіти. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2015. Вид. 2-ге, доопр. 2020.
Читати онлайн підручник.
Тестові завдання онлайн до підручника на сайті видавництва.
Українська мова – мова Української Держави, важливий чинник самобутності нашого народу. Мова формує наш розум і духовність. «Скільки поколінь до тебе плекали цю мову, скільки скарбу духовного вклали в рідне слово!» – писав поет Станіслав Тельнюк. Мова – не лише спосіб спілкування, це форма нашої культури.
На наших очах у житті людства відбуваються значні зміни. Об’єднане  мережею Інтернет суспільство  швидко змінює засоби  передавання інформації, а відтак і систему освіти. Необхідно вміти опрацьовувати інформацію:  добирати, систематизувати, відтворювати та створювати. Підручник допоможе сформувати вміння, необхідні для створення українського інформаційного середовища. В основу концепції підручника покладено формування мовної особистості учня в контексті розвитку навичок XXI століття відповідно до вимог Державного стандарту та чинних програм.

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 6 КЛАСУ

Підручник «Українська мова» для 6 класу закладів загальної середньої освіти. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014, 2020.
Читати про підручник на сайті видавництва.
Читати підручник в pdf.
В основу підручника покладено концепцію формування мовної особистості ХХІ століття. Дидактичний матеріал представляє явища, факти, ситуації дійсності, ціннісні орієнтири, сценарії поведінки учня, який належить до так званого Інтернет-покоління, що виростає й формується в цифровому середовищі. Завдання підручника мають на меті формування таких важливих компетенцій  ХХІ століття, як оволодіння навичками критичного мислення й ефективної комунікації. Формування актуальних нині  компетенцій співробітництва передбачено рубрикою «Учимося працювати разом (у парах і групах)». Формування інформаційної грамотності, компетентності в питаннях застосування інформаційних і комунікаційних технологій реалізується в рубриці «Здобуваємо інформацію за допомогою комп’ютера».
Робота зі Словничком назв почуттів сприятиме підвищенню ефективності спілкування та забезпечить сформованість належного рівня мовної й комунікативної культури міжособистісних стосунків. Збагачення активного словника назвами почуттів сприятиме  підвищенню емоційної компетентності, розвиткові емпатії, що врешті-решт забезпечить формування емоційного інтелекту.

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 5 КЛАСУ

Підручник «Українська мова» для 5 класу  закладів загальної середньої освіти. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. Вид. 2-ге, доопр. 2018.
Читати підручник на сайті видавництва.
Тестові завдання онлайн до підручника на сайті видавництва.
В основу концепції підручника покладено формування мовної особистості учня в контексті розвитку навичок XXI століття. Як відомо, успішною в інформаційному суспільстві може стати людина, спроможна сприймати інформацію не механічно, а особистісно, самостійно інтерпретуючи й оцінюючи її залежно від власної картини світу, рівня культурного розвитку. Завданням підручника є розвиток особистості учня, формування в нього комунікативної компетентності, мовленнєвої культури, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.